Slider Background

Main Text

ECOVAR POWER
“Ο μόνος δρόμος για να κάνεις εξαιρετική δουλειά, είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις” Steve Jobs
Για το προσωπικό της EcoVar Power αυτό αποτελεί το κύριο στοιχείο επιλογής
ΑΡΘΡΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Slogan Section

ECOVAR POWER: Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ

Service Section

EPC Services.

Κατασκευές έργων Φωτοβολταϊκών και ΑΠΕ, Τεχνικών και ΗΜ έργων

Renewable energy

Έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Consulting Services

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, διάγνωση αναγκών, βελτίωση δομών

Security Servises

Φυλάξεις ΦΒ (Στατική/partols), φυλάξεις κτηρίων, ασφάλεια διοργανώσεων.

Fasility Management

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και υποστήριξης λειτουργίας σε πελάτες του δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα

Recycling

Διαχείριση και συγκέντρωση υλικών για ανακύκλωση PV

O&M Services

Συντήρηση Σταθμών Παραγωγής Ενέργειας & άλλων έργων ΑΠΕ

WebSpace Services

Διάθεση χώρου στο διαδίκτυο, διαχείριση web μέσων ενημέρωσης και πληροφόρησης

Asurveillance Servises

Επιτήρηση, διαχείριση & βελτίωση απόδοσης Φωτοβολταϊκών και άλλων έργων ΑΠΕ

R&D team

Έρευνα και ανάπτυξη σε τομείς των ΑΠΕ & σε εφαρμογές επιτήρησης

Safety Services

Τεχνικοί ασφαλείας, διάγνωση & βελτίωσης συνθηκών ασφάλειας

Engineering

Μελέτες ανάπτυξης έργων ΑΠΕ, ΗΜ, Περιβαλλοντικές, οικονομοτεχνικές, γεωργικής ανάπτυξης.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ με ΑΕΙΦΟΡΙΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Συνέπεια, Αξιοπιστία, Οικονομία, οι Βασικές μας αρχές
PORTFOLIO

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

All

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019


H ECOVAR POWER OE στο πλαίσιο της δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) για την υλοποίηση ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Έξυπνων Φωτοβολταϊκών Πάρκων» (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01485).
Η  ECOVAR POWER OE στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου συνεργάζεται με την εταιρεία HABITATIO CFM AE και τις ερευνητικές ομάδες του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος Έξυπνων Φωτοβολταϊκών Στοιχείων, αποτελούμενο από ένα συμβατικό φωτοβολταϊκό στοιχείο που συνδέεται  σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα, το οποίο πρόκειται στα πλαίσια του έργου να κατασκευασθεί και να αξιολογηθεί ως προς την απόδοσή του.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 972.382,41€, εκ των οποίων το ποσό των 885.262,41€ θα είναι δημόσια επιχορήγηση.

Read More

H ECOVAR POWER OE στο πλαίσιο της δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) για την υλοποίηση ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Επιτήρησης, Διαχείρισης και Αναζωογόνησης Φ/Β Διατάξεων» (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-04659).
Η  ECOVAR POWER OE στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου συνεργάζεται με την εταιρεία HABITATIO CFM AE και τις ερευνητικές ομάδες του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, του Τμήματος Επιστήμης Υλικών και του Εργαστηρίου Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών.
Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός εξειδικευμένων αισθητήρων οργανωμένοι σε  ένα έξυπνο ασύρματο δίκτυο αισθητήρων για την απομακρυσμένη παρακολούθηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων, καθώς και η πιλοτική εφαρμογή του σε υφιστάμενα ΦΒ πάρκα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 998.280,00€, εκ των οποίων το ποσό των 884.724,00€ αποτελεί δημόσια επιχορήγηση.

Read More

H ECOVAR POWER OE στο πλαίσιο της δράσης Προώθηση Διεθνικών Ερευνητικών Έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους για την υλοποίηση ερευνητικού έργου με τίτλο: «Σχεδιασμός, βελτιστοποίηση και κατασκευή ενεργειακά αυτόνομης φωτοκαταλυτικής μονάδος για την επιτόπια απορρύπανση υδατικών αποβλήτων» (κωδικός έργου: ΔΕ3ΔΕ-0153).
Η  ECOVAR POWER OE στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου συνεργάζεται με την εταιρεία ENDECO και την ερευνητική ομάδα του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ.
Στόχος του έργου είναι η αξιοποίηση έρευνας που έχει υλοποιηθεί για την ανάπτυξη νανοδομημένων φωτοκαταλυτών για την ενσωμάτωση τους σε φωτο-αντιδραστήρες πιλοτικής κλίμακος που θα λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια και θα αποτελέσουν μέσα για τη βελτιστοποιημένη απορρύπανση υδατικών αποβλήτων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 227.275,00€, εκ των οποίων το ποσό των 200.000,00€ θα είναι δημόσια επιχορήγηση.

Read More

Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

OFFICE & PRODUCTION BUILDINGS TOTAL FM SERVICES (contract contents)    
SERVICES LIST ΛΙΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INCLUDED UR ON REQUEST NOT INCLUDED
SUPPORT SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ      
         
WORKPLACE MANAGEMENT ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ      
Floor space management Διαχείριση χώρου δαπέδου   X  
Planning of use Σχεδιασμός χρήσης   X  
Workplace re-arrangements Εργασίες ανακατασκευής   X  
Workplace environment Περιβάλλον στο χώρο εργασίας     X
         
ADMINISTRATIVE SERVICES ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ      
Reception - Help Desk Υποδοχή - Help Desk     X
Communication Services Υπηρεσίες Επικοινωνίας     X
Meeting rooms planning Προγραμματισμός συνεδριακών χώρων     X
Internal post Εσωτερική θέση     X
Office services Υπηρεσίες γραφείων     X
Archives Αρχεία     X
Courier Μεταφορέας     X
Stationery supplies Είδη γραφείου     X
Travel service Ταξιδιωτική υπηρεσία     X
SAFETY & SECURITY MANAGEMENT ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ      
Property protection Προστασία της ιδιοκτησίας     X
Spaces access management Διαχειρίζεται τη διαχείριση πρόσβασης     X
Technical security & safety Τεχνική ασφάλεια & ασφάλεια     X
Security services Υπηρεσίες ασφαλείας     X
Workplace safety Ασφάλεια στο χώρο εργασίας     X
COMPLIANCE SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ      
Client's workplace standards compliance Η συμμόρφωση με τα πρότυπα του χώρου εργασίας του πελάτη X    
Installations' law compliance Εφαρμογή της νομοθεσίας των εγκαταστάσεων X    
IT SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΤ      
Data centre management Διαχείριση κέντρου δεδομένων     X
Network management Διαχείριση δικτύου     X
Desktop - laptop - mobile management Desktop - φορητός υπολογιστής - διαχείριση κινητής τηλεφωνίας     X
Backup services Υπηρεσίες αντιγράφων ασφαλείας     X
Applications software support Υποστήριξη λογισμικού εφαρμογών     X
License management Διαχείριση αδειών χρήσης     X
Security services Υπηρεσίες ασφαλείας     X
         
STORE ROOMS - WAREHOUSE MANAGEMENT ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ      
Access management - security Διαχείριση πρόσβασης - ασφάλεια     X
Cleaning & space arrangements Καθαρισμός & διαρρύθμιση χώρου     X
Flammable & hazardous materials control Έλεγχος εύφλεκτων και επικίνδυνων υλικών     X
Machinery & Equipment care & maintenance Μηχανήματα & Εξοπλισμός: φροντίδα & συντήρηση     X
FLEET MAINTENANCE ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΛΟΥ      
Legislation compliance Νομοθεσία συμμόρφωση     X
Maintenance Συντήρηση     X
Cost monitoring Παρακολούθηση κόστους     X
Purchasing services Υπηρεσίες αγορών     X
         
HARD SERVICES        
         
BUILDING MAINTENANCE ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ      
E/M installations maintenance Συντήρηση Η/M εγκαταστάσεων X    
Outside facilities maintenance Εξωτερική συντήρηση των εγκαταστάσεων X    
Civil installations maintenance Συντήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων X    
Minor works Μικρά έργα   X  
         
SOFT SERVICES        
         
CLEANING ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ      
Inside cleaning & care services Εσωτερικές υπηρεσίες καθαρισμού και φροντίδας X    
Building's surroundings & cutside cleaning Το περιβάλλον του κτιρίου και καθαρισμός του X    
Facade & glass cleaning Πρόσοψη & καθαρισμός γυαλιού   X  
Waste disposal/recycling Απόρριψη / ανακύκλωση αποβλήτων     X
         
GARDENING ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ      
Grounds maintenance Συντήρηση εδάφους X    
Care of room greening Φροντίδα του πράσινου χώρου X    
         
PEST CONTROL ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ      
Pest control management Διαχείριση - Έλεγχος παρασίτων X    
         
CATERING ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ      
Event management Διαχείρηση γεγονότων   X  
Meetings catering support Συνεδριάσεις υποστήριξη τροφοδοσίας     X
Coffee breaks Διαλείμματα καφέ     X
Drinking water Πόσιμο νερό     X
Food supplies Προμήθειες τροφίμων     X
Business lunches arrangement Επιχειρηματικό γεύμα     X
         
SIGNAGE ΕΓΓΡΑΦΗ      
External signs maintenance Συντήρηση εξωτερικών σημάτων   X  
Internal signs Εσωτερικές πινακίδες   X  
Fleet signs Σημάδια στόλου     X
         
ENVIRONMENTAL SERVICES ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ      
Energy management Διαχείριση ενέργειας     X
Energy consumption moni:oring Παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας     X
Recycling Ανακύκλωση     X
Read More
Η ecovarpower δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων παρέχοντας αξιόπιστες λύσεις και προτείνοντας στοχευμένες βελτιώσεις .
Διαθέτοντας εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς που έχει αναπτυχθεί, η ecovarpower προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες σε προσιτό κόστος και σίγουρα με τη μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα (value for money).
Είμαστε αφοσιωμένοι στην καινοτομία και αιχμή της τεχνολογίας σε κάθε τομέα δράσης μας, παρέχοντας στους πελάτες μας τα εργαλεία που χρειάζονται και κάνουν τη διαφορά. 
Αποτελεί δέσμευση της ecovarpower να υποστηρίζουμε σε κάθε βήμα τους πελάτες και συνεργάτες μας - από την ανεξάρτητη και αμερόληπτη συμβουλή για την επιλογή τους , μέχρι και την επίλυση τεχνικών προβλημάτων. 
Το μόνο που χρειάζονται είναι να επικοινωνήσουν μαζί μας,  για να δούμε μαζί το σχέδιο τους ή να μιλήσουμε για τυχόν δυσκολίες που έχουν και να βρούμε την καλύτερη λύση.
Οι τομείς δραστηριότητάς μας είναι:
➤ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (Τμήμα Μελετών και έργων)
➤ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (Φύλαξης, καθαριότητας, υποστήριξης)
➤ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
➤ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Η προληπτική συντήρηση περιορίζει τις βλάβες των εγκαταστάσεων σας.
Η διαχείριση και προληπτική συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων αποτελεί υπηρεσία μείζονος σημασίας για την ECOVAR POWER, αποσκοπώντας τόσο στη διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας των κτιρίων, όσο και στην ελαχιστοποίηση πιθανών βλαβών. Η ομάδα εργασίας της εταιρίας διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και τεχνική κατάρτιση, ώστε να μπορεί να επιλύει κάθε τεχνικό ζήτημα, ενώ η διαχείριση και η τεχνική συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων πραγματοποιούνται με άρτια οργάνωση και ασφάλεια από το εκπαιδευμένο για αυτό προσωπικό, πάντα βάσει των προτύπων ISO 9001:2015 (Φορέας Πιστοποίησης : Bureau Veritas).

Η εταιρία μας θέλοντας να ενισχύσει την θέση της στην Ελληνική αγορά, αλλά και να  χτίσει μία ισχυρή και αμοιβαίου οφέλους συνεργασία με τους πελάτες της,  αξιοποιεί και αναπτύσσει software από το οποίο εξάγονται προγράμματα, καθώς και εντολές εργασίες για όλα τα σημεία επεμβάσεων του προσωπικού της, ενώ κρατείται ηλεκτρονικό αρχείο συντήρησης για την κάθε εγκατάσταση με το ιστορικό και τις προληπτικές ή κατασταλτικές συντηρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί. 
Μέσω αυτού δίνεται επίσης η δυνατότητα για πλήθος τεχνικών και οικονομικών αναφορών, καθώς και δεικτών απόδοσης, ενώ δίνει τη δυνατότητα καταγραφής βλαβών από τον πελάτη και ενημέρωση της βάσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Επιπλέον σε κάθε έργο ένας έμπειρος Χειριστής αναλαμβάνει την ευθύνη των επικοινωνιών και τη διαχείριση των αιτημάτων του πελάτη. Ωστόσο συμπληρωματικά του Χειριστής και με σκοπό να εξασφαλίζουμε την αδιάλειπτη εξυπηρέτηση των πελατών μας, έχουμε καταγραφη σε  ένα 24/7/365 τηλεφωνικό κέντρο υποστήριξης, που λειτουργεί βάσει του προτύπου ISO 9001/2015, με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Μέσω της επικοινωνίας με το Κέντρο διασφαλίζουμε ότι οι πελάτες μας θα έχουν 24ωρη πρόσβαση ενημέρωσης στις υπηρεσίες μας καλύπτοντας οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη τους.  

Η τεχνική συντήρηση και διαχείριση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που αφορά μεγάλα κτιριακά έργα, όπως κτίρια γραφείων, βιομηχανικά κτίρια, εμπορικά συγκροτήματα, logistics, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κλπ και ειδικές εγκαταστάσεις όπως :
Clean rooms
Βιομηχανική Ψύξη
Βιολογικοί καθαρισμοί
Βιομηχανικοί και Κτιριακοί αυτοματισμοί
Γραμμές παραγωγής  


Σημαντική εμπειρία στον σχεδιασμό βιομηχανικών κτηρίων και την ανακαίνιση επαγγελματικών χώρων.
Η ECOVAR POWER O.Ε. παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών σχετικά με τη μελέτη διαρρύθμισης και την κατασκευή (ανακατασκευή – ανακαίνιση) επαγγελματικών χώρων (κτίρια, γραφεία, καταστήματα, κλπ), προτείνοντας ευέλικτες εξατομικευμένες λύσεις, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του πελάτη και τον προϋπολογισμό που διαθέτει.
Η συνέπεια, η αξιοπιστία, η εγγυημένη ποιότητα και το χαμηλό κόστος με υλικά επιλογής του πελάτη χαρακτηρίζουν τη φιλοσοφία μας. Τηρώντας αυστηρά το διαμορφωμένο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, προσφέρουμε λύσεις με λειτουργικότητα, εργονομία, σωστό σχεδιασμό και εφαρμογή σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων.
Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε τις κάτωθι εργασίες:
Μελέτες κατασκευής (αρχιτεκτονικές, μηχανολογικές, στατικές κλπ)
Προσόψεις Κτιρίων
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (ρεύματα ισχυρά & ασθενή)
Υδραυλικές εγκαταστάσεις
Εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού
Εσωτερικά χωρίσματα - αλουμινοκατασκευές
Ψευδοροφές - γυψοσανίδες
Δάπεδα
Ξυλουργικές εργασίες
Χρωματισμοί


Σκοπός μας, η ενίσχυση συμμετοχής του προσωπικού στην ανακύκλωση.
Η ECOVAR POWER, αναπτύσσεται δυναμικά  στο τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και των ανακυκλώσιμων υλικών συνάπτοντας σημαντικές συνεργασίες με μεγάλες εταιρίες του χώρου. Η εταιρία είναι αδειοδοτημένη για τη συλλογή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής καθώς επίσης είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Διαχειριστών Μη Επικινδύνων Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ.

Σκοπός της εταιρίας είναι η προώθηση της υπηρεσίας ανακύκλωσης σε συνδυασμό με την εταιρική Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα του πελάτη της σε θέματα βιωσιμότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Διαχείριση αποβλήτων
Ενοικίαση εξοπλισμού
Συλλογή και μεταφορά μη επικινδύνων αποβλήτων αστικού τύπου
Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων
Εκπόνηση μελετών διαχείρισης αποβλήτων & χωροθέτησης εξοπλισμού

Ανακύκλωση
Εκπόνηση μελετών ολοκληρωμένης διαχείρισης ανακυκλώσιμων Υλικών
Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων χωροθέτησης μηχανολογικού εξοπλισμού και μέσων προσωρινής αποθήκευσης
Προμήθεια Κάδων
Υπηρεσίες Συλλογής και Μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών
Υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης
Υπηρεσίες Συμβούλου σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, διαχείρισης αποβλήτων
Σχεδιασμός συστημάτων ελαχιστοποίησης αποβλήτων

Ασφάλεια και εμπιστευτικές λύσεις για την προστασία των δεδομένων των πελατών μας.
Η εταιρία μας είναι σε θέση να προσφέρει ασφαλείς και εμπιστευτικές λύσεις στους πελάτες της, διασφαλίζοντας αποτελεσματικά την  προστασία των δεδομένων τους σύμφωνα πάντα με τους σχετικούς κανονισμούς που απαιτούνται. Οι υπηρεσίες μας είναι οι ακόλουθες:
Συλλογή και ασφαλής μεταφορά εμπιστευτικών εγγράφων/media προς καταστροφή
Ασφαλής καταστροφή αρχείου με τη χρήση ειδικού μηχανήματος στο χώρο του πελάτη
Δυνατότητα παρακολούθησης διαδικασίας από τον πελάτη
Μεταφορά προς αποθήκευση εγγράφων
Πωλήσεις shredders διαφόρων χωρητικοτήτων και λειτουργιών
Μετά από κάθε καταστροφή η εταιρία μας, προσκομίζει στον πελάτη σχετική βεβαίωση καταστροφής των αρχείων και ανακύκλωσης του χαρτιού που καταστράφηκε. Όλοι οι συνεργάτες μας διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες εκτέλεσης της εργασίας καταστροφής και είναι πιστοποιημένοι κατά 27001:2005 Διαχείριση Ασφάλειας.

Συμβάλλουμε στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης των πελατών μας μέσα από τις υπηρεσίες μας.
H ΑLTER EGO Α.Ε. συμβάλλει στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης των πελατών της, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας, οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω:
Προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου
Οικονομική μελέτη (σκοπιμότητας) και συγκριτική ανάλυση των παρεμβάσεων (κόστος επένδυσης – εξοικονόμηση – απόσβεση)
Εκπόνηση τεχνικών μελετών και σύνταξη προδιαγραφών
Συνολική διαχείριση και επίβλεψη των έργων (total project management)
Συνεχής παρακολούθηση, μέτρηση και αναφορά της ενεργειακής απόδοσης (real-time monitoring & reporting)
Διαχείριση προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης και ρύθμισης του εξοπλισμού
Πιστοποίηση προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας κατά τα διεθνή πρότυπα
Τεχνική τεκμηρίωση (manuals) και εκπαίδευση προσωπικού / χρηστών
Περιοδικές εκθέσεις ενεργειακών και οικονομικών αποτελεσμάτων
Η εταιρία μας επεμβαίνει στους εξής τομείς:
Φωτισμός
Θέρμανση – Ψύξη - Αερισμός
Θερμομόνωση & Βιοκλιματικές Εφαρμογές
- Κτιριακό Κέλυφος 
- Κουφώματα- Υαλοπετάσματα
- Στέγες & Οροφές 
- Φυτεμένο Δώμα
- Υπέρυθρη Θερμογραφία στοιχείων μόνωσης, δικτύων και εξοπλισμού
Αυτοματισμοί (BEMS & BACs)
Διαχείριση ποιότητας αέρα 
Διαχείριση νερού

End to end λύσεις μετεγκατάστασης.
H ECOVAR POWER O.Ε. προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις μετεγκατάστασης στους πελάτες της. Με σωστή διαχείριση του προϋπολογισμού και των χρονοδιαγραμμάτων πραγματοποιείται μια σειρά εργασιών, από την οικονομική αξιολόγηση του project κατά την περίοδο εύρεσης του ακινήτου μέχρι και την τελευταία μέρα της μετακόμισης από τις παλαιές στις νέες εγκαταστάσεις του κάθε πελάτη - επιχείρησης.
Συγκεκριμένα πραγματοποιούνται:
Μελέτη – Σχεδιασμός
Εκπόνηση αρχιτεκτονικής, μηχανολογικής, στατικής μελέτης κ.ά., 3D'S designs (φωτορεαλιστική απεικόνιση της εσωτερικής διαρρύθμισης των γραφείων και των επιμέρους στοιχείων)
Project management (σχεδιασμός έργου, σύνταξη και παρακολούθηση budget και χρονοδιαγράμματος, συντονισμός συνεργείων και εργασιών, reporting, διαχείριση προμηθειών)
Construction management 
Κατασκευή και διαμόρφωση εσωτερικών χώρων
Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες
Οικοδομικές εργασίες και αποξηλώσεις (διαχωριστικά, πάτωμα, ψευδοροφές, μεταλλικές κατασκευές, φωτισμός, χρωματισμός, κ.ά.)
Κλιματισμός και εξαερισμός, συστήματα ασφαλείας
IT - Computer room 
Διαχείριση και προμήθεια επίπλων και κινητού εξοπλισμού γραφείων
Επιλογή και προμήθεια νέων επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών, κινητού εξοπλισμού
Σχεδιασμός και κατασκευή ειδικών επίπλων 
Διαχείριση παλαιών επίπλων, ανακύκλωση παλαιών ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών
Αρχικός καθαρισμός
Αρχικός γενικός καθαρισμός με το πέρας των εργασιών 
Επαναληπτικός καθαρισμός μετά την τοποθέτηση των νέων επίπλων και τη μετακόμιση
Υποστήριξη καθαρισμού τις πρώτες μέρες λειτουργίας της εταιρίας
Μετακόμιση
Συσκευασία, μεταφορά και επανατοποθέτηση των αρχείων, επίπλων, μηχανημάτων και εξοπλισμού από τις παλαιές στις νέες εγκαταστάσεις
Μετεγκατάσταση Computer Room


Οι υπηρεσίες μας συμβάλουν στη μείωση της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα.
Η εταιρία ECOVAR POWER A.E. στα πλαίσια της δραστηριοποίησης της, προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα που συμβάλουν στη μείωση της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και το οποίο συντελεί στην κλιματική αλλαγή.
Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι ακόλουθες:
Μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος οντοτήτων για την παραγωγή ιστοχώρων, εντύπων, επαγγελματικών  καρτών, εκδηλώσεων κ.λ.π.
Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και στοχοθέτηση
Προσδιορισμός των ορίων ανθρακικού αποτυπώματος
Σχέδιο Μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος & Υλοποίηση αυτού
Επανεξέταση και αξιολόγηση των εκπομπών και παρακολούθηση των στόχων της επιχείρησης σε ετήσια βάση
Δυνατότητα αντιστάθμισης ανθρακικού αποτυπώματος ενός μέρους ή συνολικά

Η υγιεινή και ασφάλεια είναι το πρώτιστο μέλημα μας.
Η ECOVAR POWER O.Ε. παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού καθαρισμού για κάθε είδους εγκατάσταση (κτίρια γραφείων, αλυσίδες καταστημάτων, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα, κέντρα διανομής, βιομηχανικοί χώροι, εκπαιδευτικοί χώροι, κ.ά.). Στόχος μας είναι να προτείνουμε στον πελάτη ένα πρόγραμμα που να ανταποκρίνεται και να προσαρμόζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις πραγματικές του ανάγκες (customized cleaning maintenance), αφού πρώτα τις αξιολογήσουμε και τις κατανοήσουμε. 
Η εταιρία διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα αυτό, απασχολώντας έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό. Επιπλέον, οι υπάλληλοι καθαρισμού της εταιρίας, καθώς και οι συνεργάτες αξιολογούνται και υπόκεινται σε διαρκή εκπαίδευση, ενώ ο εξοπλισμός συνεχώς ανανεώνεται και εκσυγχρονίζεται με παράλληλη αξιοποίηση νέων υλικών, που επιλέγονται βάσει των απαιτούμενων προδιαγραφών που έχουν οριστεί από αρμόδιους φορείς. Όλα τα παραπάνω συμβάλλουν στη συνεχή βελτίωση του τρόπου καθαρισμού και κατά συνέπεια του τελικού αποτελέσματος.
Επιπλέον, σε κάθε έργο ένας έμπειρος Account Manager αναλαμβάνει την ευθύνη των επικοινωνιών και τη διαχείριση των αιτημάτων του πελάτη, πραγματοποιώντας συνεχείς εποπτικούς ελέγχους της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, οι οποίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα μας.
Μεταξύ άλλων, πραγματοποιούνται τα εξής:
Συντήρηση καθαρισμού γραφείων, εμπορικών χώρων, εκπαιδευτικών κέντρων, νοσηλευτικών ιδρυμάτων,βιομηχανικών  χώρων, αποθηκών, κ.ά.
Αρχικοί & γενικοί καθαρισμοί κτιρίων
Καθαρισμοί εξωτερικών χώρων    
Καθαρισμός υαλοπινάκων
Ειδικευμένες υπηρεσίες καθαρισμού (μοκέτες, περσίδες, υφάσματα επίπλων, spay buff, κρυσταλλοποιήσεις μαρμάρων/μωσαϊκών, αφαίρεση graffiti, κ.ά.)
Επίσης, η ECOVAR POWER O.Ε. προσφέρει ευρεία γκάμα αναλωσίμων για τους χώρους υγιεινής των πελατών της. Για την παροχή του καλύτερου δυνατού κόστους, πραγματοποιεί διαρκώς έρευνα αγοράς για το σύνολο των προϊόντων που εμπορεύεται και παρέχει προς τους πελάτες της. Οι λύσεις που προτείνονται είναι πάντα προσαρμοσμένες (customized solutions) στις ανάγκες της κάθε επιχείρηση. Οι προτάσεις μας καλύπτουν ένα εύρος προϋποθέσεων όπως: την τήρηση της υγιεινής, τη μείωση των σχετικών λειτουργικών εξόδων, ανθεκτικά και οικονομικά προϊόντα υγιεινής, εύκολα στη συντήρηση και στην ανατροφοδότηση, με παράλληλη ευκολία χρήσης.
Η εταιρία μας τροφοδοτεί και παραδίδει στις εγκαταστάσεις του πελάτη μία σειρά προϊόντων όπως:
Χαρτικά και αναλώσιμα χώρων υγιεινής
Υλικά καθαριότητας 
Είδη γενικής και οικιακής χρήσης 
Αρωματικά χώρου, απολυμαντικά, κρεμοσάπουνο κλπ.
Συσκευές χαρτιού με παροχή χρησιδανείου ή αγοράς 
Ευρεία γκάμα αξεσουάρ χώρων υγιεινής 

Καλύπτουμε κάθε ανάγκη του πελάτη μας μέσα από ένα ευρέως ανεπτυγμένο δίκτυο υπηρεσιών.
Η ECOVAR POWER A.E. αφουγκραζόμενη τις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών της έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο παρεχομένων υπηρεσιών. Ενδεικτικά αναφέρεται η παροχή των κατωτέρω υπηρεσιών:
Υποδοχή εταιριών (Reception)
Facilities Management / office management 
Διανομή ταχυδρομείου
Τραπεζοκομία
Μεταφορά
Διαχείριση & αρχειοθέτηση εγγράφων
Προσωρινή αντικατάσταση υπάλληλων
Διάθεση εργατικού προσωπικού με τη μορφή προσωρινής απασχόλησης (part time)
Corporate Wellbeing fitness (οργάνωση και λειτουργία εταιρικού γυμναστηρίου, εκτίμηση φυσικής κατάστασης, εκδηλώσεις-δραστηριότητες “team building”, οργάνωση εταιρικών ομάδων άθλησης, διοργάνωση αγώνων, εκγύμναση – φυσική κατάσταση εργαζομένων)
Διαχείριση στόλου αυτοκινήτων

Λύσεις ασφάλειας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.
Η ECOVAR POWER O.Ε. αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της ασφάλειας και της προστασίας κάθε εγκατάστασης, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφαλείας στους πελάτες της. Η εταιρία δύναται να παρέχει 24ωρη υποστήριξη σε πανελλαδική κάλυψη, παρέχοντας λύσεις τόσο ως προς τη φύλαξη κάθε είδους εγκατάστασης (κτίρια γραφείων, εμπορικοί χώροι και εμπορικά κέντρα, καταστήματα, αποθηκευτικοί χώροι, μονάδες παραγωγής, εκθεσιακά και συνεδριακά κέντρα, χώροι εκδηλώσεων, κατοικίες, κ.ά.), όσο και της εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων ασφαλείας κάθε τύπου.
Οι λύσεις που προτείνονται είναι πάντα προσαρμοσμένες (customized solutions) στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, αφού πρώτα διερευνηθούν και αξιολογηθούν τα τρωτά σημεία του χώρου. Οι υπάλληλοι φύλαξης διαθέτουν την απαραίτητη άδεια άσκησης επαγγέλματος, κατάρτιση και εμπειρία, ενώ παράλληλα υπόκεινται σε συνεχή εκπαίδευση.
Ενδεικτικά παρέχονται:
Φύλακες υποδοχής
Περιπολούμενες φυλάξεις (Patrol)
Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας (CCTV, συναγερμός, access control κλπ)
Ασφάλεια εκδηλώσεων
Οργάνωση & διεκπεραίωση υπηρεσιών φύλαξης σε εμπορικά κέντρα (Malls)
Σύνδεση με το κέντρο λήψης σημάτων

Υπό τη συνεχή επίβλεψη γεωπόνου υλοποιείται η συντήρηση χώρων πρασίνου.
Η ECOVAR POWER O.Ε. παρέχει υπηρεσίες διαμόρφωσης και συντήρησης χώρων πρασίνου, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση των ασθενειών και γενικά την προστασία των φυτών και τη διατήρησή τους σε άριστη κατάσταση, ώστε να εναρμονίζονται αισθητικά και λειτουργικά με το περιβάλλον εργασίας των χώρων που βρίσκονται. Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε χώρου πρασίνου, συντάσσεται σχετική μελέτη και καταρτίζεται μεταξύ άλλων και το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών συντήρησης πρασίνου, με στόχο τη μακροζωία των φυτών καθώς και τη διατήρηση της καλλωπιστικής τους αξίας.
Διαμόρφωση χώρων πρασίνου, αρχιτεκτονική τοπίου
Συντήρηση χώρων πρασίνου: 
- Κλάδεμα και κορφολόγημα σύμφωνα με την εποχή και τις ανάγκες του κάθε φυτού 
- Φυτοπροστασία
- Υποστύλωση 
- Ολοκληρωμένη φροντίδα χλοοτάπητα 
- Τακτικό βοτάνισμα (ξεχορτάριασμα) των ζιζανίων 
- Καθολική ή μερική λίπανση των φυτών 
- Προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή φυτοφαρμάκων, με ψεκασμό ή και άλλες μεθόδους 
- Ανανέωση όλων των εποχιακών φυτών
- Διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενειών & τροφοπενιών
Συντήρηση εσωτερικών φυτών
Τοποθέτηση, συντήρηση και ρύθμιση αρδευτικού συστήματος
Καθαρισμός κηπευτικού χώρου, αποψιλώσεις


Το pest control εφαρμόζεται για τον έλεγχο ανάπτυξης πληθυσμών των ανεπιθύμητων οργανισμών.
Στα πλαίσια μιας ορθής και ομαλής λειτουργίας μιας επιχείρησης θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την ολοκληρωμένη προστασία από παράσιτα, καθώς αυτά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στις υποδομές, πρώτες ύλες, τα προϊόντα, τις εγκαταστάσεις, ακόμα και το προσωπικό.
Γνωρίζοντας τις κτιριακές εγκαταστάσεις των πελατών μας, εκτιμώντας τις εξειδικευμένες ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη μας τη δομή, τη λειτουργία, τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας, τις πρακτικές αποθήκευσης, καθώς και την τοποθεσία τους, παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:
Απεντόμωση 
Μυοκτονία
Απολύμανση – Μικροβιοκτονία
Απώθηση πτηνών
Απώθηση ερπετών
Υποκαπνισμός

Φροντίζουμε για τη σίτιση των στελεχών των εταιριών με έμφαση στην ποιότητα.
Η ECOVAR POWER O.Ε. αναλαμβάνει τη διαχείριση και λειτουργία χώρων εστίασης, φροντίζοντας καθημερινά για τη σίτιση του προσωπικού των πελατών της, με υλικά υψηλής ποιότητας που παραλαμβάνονται καθημερινά και υπόκεινται σε επεξεργασία από εξειδικευμένο προσωπικό και μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας που εγγυώνται ένα υγιεινό και νόστιμο αποτέλεσμα. Ο ανεφοδιασμός του εστιατορίου γίνεται ημερησίως με τα προκαθορισμένα είδη, βάσει καταλόγου, ενώ καταρτίζονται εβδομαδιαία ή μηνιαία μενού, καλύπτοντας μια ευρεία ποικιλία γευμάτων σε ανταγωνιστικές τιμές. Η υγειονομική και αγορανομική ευθύνη για τη νόμιμη λειτουργία του κυλικείου αποτελεί βασική προϋπόθεση της λειτουργίας μας.
Ενδεικτικά παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες εστίασης:
Παρασκευή γευμάτων με υγιεινά υλικά
Διαχείριση Εστιατορίων – Κυλικείων
Παροχή προσωπικού, εξοπλισμού και μενού για κάθε είδους εκδηλώσεις
Καθημερινή αποστολή γευμάτων σε επαγγελματικούς χώρους
Επιπλέον, η ECOVAR POWER O.Ε. δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα της αυτόματης πώλησης τυποποιημένων προϊόντων, καθώς και στον τομέα διάθεσης ψυκτών νερού δικτύου και ψυκτών εμφιαλωμένου νερού, οι οποίοι συνδυάζουν υψηλά πρότυπα ποιότητας με εργονομικό σχεδιασμό. Όλα τα μηχανήματα πληρούν προϋποθέσεις κατασκευής και υγιεινής σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες 85/572/CEE, 90/128/CEE, 92/39/CEE, 93/8/CEE, 93/9/CEE, 95/3/CE, 96/11/CEE, 97/48/CE.Read More